contracten voor (on)bepaalde tijd, 0 uren contracten etc.
gebruik telefoon van de zaak, pc van de zaak, onkostenvergoeding, relatiebeding etc.
Hoe werkt het?
gebruik telefoon van de zaak, pc van de zaak, onkostenvergoeding, relatiebeding etc.
Privacyverklaring
Conform de geldende privacywetgeving in de Wet bescherming persoonsgegevens, gebruikt Arbeidscontracten.com in casu Payrollplaats b.v., in de hoedanigheid van verwerker, de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten.

De Wet bescherming persoonsgegevens
Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd.
Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.
Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.
Op grond van deze wet mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Definitie van persoonsgegevens
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een 'geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'.
Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald.
Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

De aangeleverde persoonsgegevens op de website van de Arbeidscontracten.com
Daar waar de aangeleverde persoonsgegevens verwerkt worden, bepaalt het door u gebruikte gegevensformulier precies welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden.
De aangeleverde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.
Dit betekent dat wanneer u bijvoorbeeld gegevens aanlevert voor het maken van een arbeidsovereenkomst, deze gegevens uitsluitend in de door u gewenste overeenkomst worden verwerkt.
Na betaling van de factuur worden de door u aangeleverde persoonsgegevens onmiddellijk en volledig vernietigd.


Payrollplaats b.v. 2014
disclaimer
copyright
privacybeleid
Arbeidscontracten.com is een handelsnaam van Payrollplaats b.v.
Contact
Sitemap
veel gestelde vragen
online bestellen